ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิผล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส มีความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนควรมีความรู้ มีส่วนร่วม และควรใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้มากยิ่งขึ้น ทางหจก.สิทธิผล เอ็นจิเนียริ่ง ขอมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับบุคคลทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ทางห้างฯ ยินดีเสนอการบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น


การจัดการอบรมการให้ความรู้ด้านพลังงาน และ วิธีการอนุรักษ์พลังงาน


การปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ


การปรับปรุง ระบบพัดลมโบลว์เวอร์ (Ventilation)


การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศในที่อยู่อาศัย